મતદારયાદીમાં નામ દાખલ કરવા શું કરવું ? | Matdar Yadi Name Add

યાદી માં નામ ઉમેરવા માટે scaled

Voter Registration 2022 :- મતદારયાદીમાં નામ દાખલ કરવા માટે શું કરવું તેના વિશે માહિતી મતદારયાદીમાં નવું નામ દાખલ કરવા માટે ફોર્મ નં-૬ ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ ઓનલાઈન/ઓફલાઈન ભરતી વખતે નીચે મુજબ ની બાબતોનું ધ્યાન રાખવું. Matdar Yadi Name Search Gujarat મતદાર યાદીમાં નામ દાખલ કેવી રીતે કરાવવું તેના વિશે માહિતી મેળવીશું જે વિધાનસભામાં નામ દાખલ … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો